Verkoopsvoorwaarden

 

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website www.carmenbeauty.be .

Wij zijn gelicentieerde partners van de merken Comfort zone,Guinot ,Oggi jewels,Medex,Ligna vita en Coverderm.

Wij treden op als full-service-partner voor al uw aankopen binnen België en voor elk van onze merken zoals hierboven genoemd.

Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

 

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid

In geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

 

Uitgever van de site

Schoonheidssalon Carmen bvba

Ondernemingsnummer:BE 0875 066 989

 

Bescherming persoonsgegevens

De onderneming Schoonheidssalon Carmen  herinnert u er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het  klantenbestand van Schoonheidssalon Carmen. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt alleen gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van onze verschillende merken,  behandelingen  en waardebons zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van bestelde artikelen.
 Schoonheidssalon Carmen heeft het recht in plaats van het bestelde artikel een soortgelijk artikel te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle afbeeldingen en teksten van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Schoonheidssalon Carmen is niet aansprakelijk voor afwijkingen van zowel producten als prijzen van welke aard dan ook.

 

Prijzen en betalingen

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW, exclusief eventuele overeengekomen kortingen.

Elke betaling bij Schoonheidssalon Carmen wordt afgehandeld door Ogone en draagt de verified by Visa en mastercard secure code garantielabels.

 

Aflevering en levertijd

Normaal gesproken worden alle bestellingen binnen de week geleverd. Mocht het incidenteel voorkomen dat wij een bepaald product niet op voorraad hebben, dan is de verwachte levertijd tenminste binnen 30 dagen. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Schoonheidssalon Carmen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Bezorging geschiedt door Taxipost. Voor alle zendingen geldt  een verzendingskost  van 6.20 euro (beperkt tot 2 kg per zending. Boven 2 kg en beperkt tot 10 kg geldt een verzendingskost van 8.50 euro. Boven 10 kg en beperkt tot 30 kg geldt een verzendingskost van 11 euro).

 

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop “Bevestig bestelling” te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens door ons in behandeling genomen.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres, de door u gekozen producten of waardebonnen.

In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de status van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Schoonheidssalon Carmen is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

 

Beschikbaarheid van producten

Onze product aanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als u een product hebt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zullen wij ons uiterste best doen dit zo spoedig mogelijk te verzenden.

 

Levering

Onze bestellingen worden enkel geleverd op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

 

Retourzendingen

Producten kunnen enkel worden geretourneerd binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product en na overleg met Schoonheidssalon Carmen. Retourzendingen dienen altijd ongebruikt, ongeopend & onbeschadigd, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking naar Schoonheidssalon Carmen  te worden gezonden. Ongefrankeerde of met porto belaste zendingen worden geweigerd. De porto kosten voor het retour zenden van goederen komt voor rekening van de consument. Na ontvangst van de retourgoederen ontvangt u uiterlijk binnen dertig dagen uw geld terug. Gebruikte of beschadigde artikelen kunnen nooit worden geruild of geretourneerd.

 

Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Belgische wetgeving.

Schoonheidssalon Carmen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Schoonheidssalon Carmen zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

 

Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

Reclamering ter zake van gebreken in de geleverde producten dient door de koper schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Vorderingen en verweringen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren na verloop van één jaar na ontvangst door de koper. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Schoonheidssalon Carmen ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

Schadevergoeding

Schoonheidssalon Carmen kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of grove nalatigheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechterlijke regels voor haar risico komen. Schoonheidssalon Carmen is nimmer verantwoordelijk voor een eventuele overgevoelige en/of allergische reactie van producten. Omstandigheden die ook niet voor risico van Schoonheidssalon Carmen komen zijn: niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers,  storingen in de productie, transportproblemen, werkstakingen of werkonderbrekingen, natuur en/of kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging of terrorisme, schuld van Schoonheidssalon Carmen, behoudens grove schuld of opzet.

Schoonheidssalon Carmen is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of persoonsschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Carmen ingevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

 

Geldend recht/ wetgeving

De  Belgische wet is van toepassing.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd.

 

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Schoonheidssalon Carmen zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.